×

Nabídka online produktů Pinkskyvan Klatovy

Obchodní podmínky pro e-shop

I. Úvodní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Pink Aviation s.r.o., IČO 62623001, DIČ CZ62623001, se sídlem Podhůrecká 812, Klatovy II, 33901, Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6337 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Alzou nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 

Podáním objednávky Kupující Prodávajícímu potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, že s nimi výslovně souhlasí a zavazuje se je  plně dodržovat. 

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující společně s potvrzením objednávky. Kupující s tímto souhlasí. Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního emailu office-cz@pink.at.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.


II. Nabídka zboží 

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce Kupujícího. Nabídka zboží Prodávajícího, včetně ceny zboží a souvisejících poplatků, je uvedena  na webové stránce www.pinkskyvan.cz nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. komerční inzerce v tisku, katalog, typový dopis). Informace o aktuální nabídce zasílá Prodávající stávajícím i budoucím zákazníkům přímo prostředky komunikace na dálku. Nabídky uvedené v propagačních materiálech mají časově omezenou platnost. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabídku nebo cenu zboží. Nabídka zboží je platná pouze do vyčerpání zásob.  

V případě akční nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může jeden Kupující zakoupit, či stanovit, že  jeden Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční nabídky informovat. 


IIa. Obchodní podmínky sportovních seskoků 

Každý poukaz pro tandemový seskok je platný 2 roky od data vystavení. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o.  si toto právo dovoluje odmítnout každému, který získal poukaz/pilotní průkaz, tarify, či předpisy porušením zákonných ustanovení nebo pokud smluvní cena letu nebyla zaplacena. Před tandemovým seskokem je nutno uzavřít smlouvu o dopravě s příslušným tandem pilotem, která omezuje odpovědnost. Před tandemovým seskokem nezletilých je potřeba přítomnost alespoň jednoho zákonného zástupce, který uzavře smlouvu o dopravě s příslušným tandem pilotem.

V případě vrácení poukazu po uplynutí 14-ti dnů či vrácení poukazu zakoupeného na prodejním místě účtujeme storno poplatek 1 250,- Kč (50,- Euro). Již sjednaný termín může být zrušen bez jakýchkoliv storno poplatků maximálně 1 týden před smluveným termínem. Za zrušení termínu po 1 týdnu si účtujeme 1000,- Kč (40,- Euro).

 IIb. Obchodní podmínky parašutistických výcviků Výcvik podléhá stávající směrnicové linii, výměrům a předpisům odpovídající leteckému úřadu. Při parašutistickém výcviku – zvláště při AFF učebním kurzu – bude předpokládáno pokročilé učení studentů. Student obvykle dosáhne při všech 7 seskocích s instruktorem (Level 1-7) předepsané učební cíle. Pokud se tak nestane, musí se seskok opakovat, tak je dáno v oficiálních výcvikových předpisech. Z toho vznikají poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně výcviku (viz Ceník kurzů). Výcvik je provozován ve spolupráci s International Pink Parachute Club Vienna – IPPC. Přihlášením souhlasí účastník se všemi obchodními podmínkami. Přihlášení se stává platné po přijetí zálohy. Zbývající poplatky na výcvik je třeba zaplatit nejpozději do začátku výcviku. Pokud se přihlášený účastník neobjeví v daný termín, budeme si účtovat storno poplatky, nebo si musí najít náhradníka. Při zrušení příslušného kurzu na přání, nebo při nějakém zranění účastníka zde není žádné právo na vrácení peněz. Při výcviku při nežádoucích podmínkách, za které firma nemá žádnou zodpovědnost (např. počasí), se účastník nesmí účastnit jiného kurzu dalších 12 měsíců. V případě, že se účastník zraní kvůli neuposlechnutí instruktáží intruktorů, a proto nemůže pokračovat ve výcviku, nemá žádné právo na vrácení peněz. Při nedbalém nebo úmyslném poškození výcvikových zařízení je student zodpovědný uhradit škody. Během výcviku jsou účastníci pojištěni za odpovědnost za škodu. Zranění se vztahuje k zákonnému zdravotnímu pojištění. V zahraničí je doporučeno další zdravotní pojištění - pojištění v zahraničí. Životní, kapitálové, či jiné pojištění někdy vylučuje výkon leteckých sportů. Doporučujeme tyto činnosti sjednat s pojištěním. Je sjednáno, že se účastník vzdává všech nároků proti nám, které mohou vzniknout při příležitosti své účasti v kurzu, pokud škoda nevznikla v důsledku záměru či hrubé nedbalosti z naší strany. Výcvik se řídí předpisy a pravidly Leteckého zákona a následnými předpisy vydanými Úřady pro civilní letectví-ÚCL. Proto jsme povinni vyloučit ty účastníky, kteří ohrožují svojí bezpečnost či bezpečnost jiných. V tomto případě nevzniká žádný nárok na vrácení peněz z kurzovného. Je potřeba přinést všechny potřebné dokumenty, zejména lékařský posudek. Chybění jednotlivých složek může z právního hlediska znemožnit počátek výcviku, za což je účastník zodpovědný. Společná ustanovení: Přepravní podmínky zůstávají nedotknutelné vůči dalším dohodám. Je-li jedno nebo více ustanovení neplatné, či neúčinné, platnost se tak nebude dotýkat dalších ustanovení (Salvátorská klauzule). Při najímání výkonů společnosti Pink Aviation spol. s.r.o. smluvní partner souhlasí s těmito podmínkami.

 IIc.Obchodní podmínky fotoletů Každý poukaz pro fotolet je platný 1 rok od data vystavení. Společnost Pink Aviation spol. s.r.o. si toto právo dovoluje odmítnout každému, který získal poukaz/pilotní průkaz, tarify, či předpisy porušením zákonných ustanovení nebo pokud smluvní cena letu nebyla zaplacena. Dárkový poukaz lze po domluvě prodloužit. Termín uskutečnění si Kupující domlouvá dále dle pokynů Prodávajícího, při náhlé změně počasí je možné, že termín bude odložen i po příjezdu Kupujícího na místo startu.

V případě vrácení poukazu po uplynutí 14-ti dnů či vrácení poukazu zakoupeného na prodejním místě smluvní pokuta činí:

Fotolet Cessna:  20% z kupní ceny
Fotolet balónem: 1 000 Kč za osobu

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 

Objednávky lze činit osobně na prodejním místě, písemně, telefonicky, prostřednictvím faxu  nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího www.pinkskyvan.cz. Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Za platnou se považuje pouze objednávka obsahující následující povinné údaje: specifikace objednávaného  zboží , jméno a příjmení Kupujícího (obchodní firma), adresa bydliště (sídla), (IČ), (DIČ), telefon, email, popř. fax, souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či pozastavit vyřízení objednávky, jestliže: údaje uvedené v objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní, nebo; Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil ani je ve stanovené lhůtě nevrátil; došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.

Předmětem objednávky je jednotlivý kus zboží.  

V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od smlouvy, popř. pozastavit či zrušit objednávku dalších kusů zboží, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s objednávkou zboží Kupujícím se řídí smlouvou mezi Kupujícím a subjektem, který mu tyto služby poskytuje. Objednávka zboží Kupujícím je ve smyslu ustanovení § 43c odst. 1 občanského zákoníku přijetím návrhu kupní smlouvy ohledně zboží, které je uvedeno v objednávce. Objednatel bere na vědomí, že tato kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení platné objednávky Prodávajícímu. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku v nejkratším možném termínu potvrdit  obdržení objednávky.  

IV. Dodací podmínky Prodávající dodává objednané zboží v rámci Evropské unie na dodací adresu (zejména elektronickou) Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. Objednaný kus zboží bude Kupujícímu odeslán ve lhůtě 5 dnů ode dne přijetí platné objednávky Prodávajícím. Expres objednávku lze provést v lhůtě 24 hodin. Z jakéhokoliv důvodu opožděné dodání včas odeslané zásilky neopravňuje Kupujícího k odmítnutí jejího převzetí, ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení dodací lhůty. Pokud je zboží zasláno prostřednictvím České Pošty nebo jiného dopravce Prodávající zaručuje odpovídající způsob balení zboží tak, aby bylo zboží Kupujícímu doručeno v co nejlepším stavu.
V. Kupní cena a platební podmínky. Výhrada vlastnictví. Kupní cena včetně DPH je uvedena v popisu zboží v nabídce Prodávajícího a  Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky. Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto. Poštovné a balné se aplikuje v případě, kdy si Kupující přeje doručit zboží jinak než obvykle, tj. na elektronickou adresu udanou při objednávce zboží. Zaplacení kupní ceny se realizuje osobně v hotovosti či platbou kartou při uzavření obchodu na prodejním místě, online platbou kartou, paypalem, či bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Bez ohledu na předání zboží nabývá  Kupující vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.  

VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Kupující má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena mimo obchodní prostory dle § 2001 - § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením se kupní smlouva ruší. O odstoupení může Kupující vyrozumět Prodávajícího zejména písemně nebo e-mailem na kontaktní adrese uvedené v čl. VIII. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uplatnil-li Kupující právo na odstoupení,  je povinen vrátit zboží Podávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy  tedy Kupující vrátí dodané zboží zpět Prodávajícímu odesláním na adresu: Pink Aviation s.r.o., Podhůrecká 812, Klatovy II, Klatovy, 33901 a to v originálním obalu, se všemi přiloženými doklady a s originálním účtem, pokud je má k dispozici. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky. Náklady na odeslání hradí Kupující. Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu s přiloženými doklady a originálním účtem však nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající má však právo požadovat na Kupujícím v souladu s ustanovením § 458 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), vydání tohoto originálního obalu  nebo v případě, že toto vydání není možné, peněžitou náhradu jakožto ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno. Pokud před  odstoupením od smlouvy již Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku do 30 dnů ode dne platného odstoupení od smlouvy. Částka bude vrácena buď hotově na prodejním místě nebo zaslána převodem na bankovní účet. Vrácení zboží Prodávajícímu v originálním obalu s přiloženými doklady a originálním účtem však urychlí vrácení kupní ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu.
VII. Odpovědnost za vady, reklamační řád Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu. Prodávající dále poskytuje Kupujícímu zákonnou záruku kvality a pravosti zboží, a to za podmínky, že je zboží odpovídajícím způsobem uchováváno a používáno. Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu. Nároky Kupujícího v případě dodání vadného zboží a jejich uplatňování (reklamační řád):

 

a) V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou uzavřenou podle čl. III (tzn. zboží má vady, nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží nebo dodáním chybějícího zboží, a není-li to možné, tak má Kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními čl. VI. výše.

 

b) Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během 6 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy, má Kupující za podmínek dle ustanovení § 616 odst. 4 Občanského zákoníku stejná práva jako ve výše uvedeném  případě pod bodem a), kdy zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou.

 

c) V případě, že se v záruční době stanovené Občanským zákoníkem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami objeví na zboží vady, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení buď výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními čl. VI. výše.

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví. Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) zejména písemně,  telefonicky  nebo e-mailem na kontaktní adrese Prodávajícího uvedené v čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nároky Kupujícího vyplývající z vad dodaného zboží jsou uvedeny v bodech a) až c) výše. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci. V případě, že je Kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši Prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne Prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě výměny vadného zboží za bezvadné Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné. 

 VIII. Kontaktní údaje Prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese:

Pink Aviation s.r.o., Podhůrecká 812, Klatovy II, Klatovy 33901
Email: office-cz@pink.at, mob.:+420602488588, +420724521349 

IX. Závěrečná ustanovení 

Vzájemné smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí výhradně českým právním řádem, podléhají české jurisdikci. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na kupní smlouvy již uzavřené. 


6 000,00 Kč